Jak udzielać wywiadu w telewizji kablowej cz. II

– 6. Jeśli możesz, umieść odniesienia do poprzednich odcinków. Jeśli twoja prezentacja jest podobna do wystąpienia którejś z wcześniej zaproszonych osób, możesz wymienić nazwisko tego gościa i datę programu, uzasadniając, dlaczego jesteś lepszy, i wskazując różnice. Możesz napisać na przykład: „Podobnie jak gość X, będę mówił o Y i Z, lecz w moim wystąpieniu przewiduję użycie ciekawych rekwizytów i łatwego do zapamiętania akronimu, który pomoże widzom zachować podawane informacje”.

Czytaj dalej Jak udzielać wywiadu w telewizji kablowej cz. II

Cukiernie franchisingowe

Otwarto również cukiernię franchisingową w Częstochowie. Rozpoczął się wówczas szybki wzrost liczby pracowników – w ciągu czterech lat dwukrotny: z czterdziestu do ponad osiemdziesięciu osób. Łącznie z placówkami franchisingowymi, firma A. Blikle zatrudnia dziś przeszło stu ludzi. Wprowadzony został informatyczny system księgowości. Zaczęto przyjmować zamówienia telefoniczne od klientów.

Czytaj dalej Cukiernie franchisingowe

Strategia motywowania słuchaczy

Stosując tę strategię, pokazujemy słuchaczom, że rozumiemy ich potrzeby, wyjaśniamy, jak możemy je zaspokoić, i nakłaniamy ich do działania. Strategia ta jest często używana do celów sprzedażowych i może mieć charakter perswazyjny. Aby metoda ta była skuteczna, musimy najpierw nawiązać kontakt z publicznością i zdobyć jej zaufanie. W przeciwnym wypadku prezentacja może zostać odebrana jako zbyt nachalna i zniechęcić słuchaczy. Prezenter musi:

Czytaj dalej Strategia motywowania słuchaczy

Reklama produktu a jego odbiorca

Środki reklamowe mogą być rozpatrywane z punktu widzenia ich selektywności, a więc możliwości docierania z informacją do wydzielonej grupy odbiorców. Najwyższy stopień selektywności mają niektóre środki reklamy pocztowej, za pomocą których można docierać do indywidualnych odbiorców. W odróżnieniu od środków reklamy pocztowej, uruchamianych często z myślą o celowo wybranej grupie konsumentów, plakat reklamowy może być przykładem środka nieselektywnego.

Czytaj dalej Reklama produktu a jego odbiorca

Ryzyko – prawdopodobieństwo wyniku innego niż oczekiwany

W definicji tej ryzyko jest określone przez prawdopodobieństwo tego, że faktyczny rezultat będzie się różnił od zakładanego. Z obiektywności ryzyka i własności prawdopodobieństwa wynika, że w celu obiektywizacji prawdopodobieństwa występującego w tej definicji należy odwołać się do twierdzeń granicznych, a więc rozpatrujemy zagadnienie w aspekcie całej zbiorowości. Tak więc ryzykiem nie jest prawdopodobieństwo odchylenia pojedynczego zdarzenia, lecz prawdopodobieństwo dewiacji (odchylenia) wyniku rzeczywistego od zakładanego, ale w skali całej zbiorowości, tzw. zagrożeń zbiorowych. Najlepiej istotę tej definicji zilustruje prosty przykład.

Czytaj dalej Ryzyko – prawdopodobieństwo wyniku innego niż oczekiwany

Struktury organizacyjne banków cz. II

Niezależnie od treści, jakie przypisuje się pojęciu „organizacja”, można wyróżnić cztery jego cechy, a mianowicie: celowość istnienia, rozmyślny charakter, złożoność i skomplikowanie oraz otwartość na otoczenie. Cechy te determinują niejako zainteresowanie organizacją oraz sposób jej postrzegania. W tym więc rozumieniu organizację można ujmować funkcjonalnie i strukturalnie.

Czytaj dalej Struktury organizacyjne banków cz. II

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

Wśród bezgotówkowych form rozliczeń najpopularniejsze są polecenia przelewu oraz czeki rozrachunkowe. Na podkreślenie zasługuje rosnące znaczenie kart płatniczych, które w przyszłości będą wypierać rozliczenia przy pomocy czeków rozrachunkowych. Akredytywa stosowana jest w rozliczeniach krajowych rzadziej i praktycznie tylko z nie znającymi się lub niewypłacalnymi kontrahentami. Okresowe rozliczenia saldami i rozliczenia planowe praktycznie nie znajdują zastosowania. Jednak te ostatnie mogą być w przyszłości przydatne w miarę automatyzacji rozliczeń. Od 1998 r. wprowadzono polecenie zapłaty.

Czytaj dalej ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

Sprzedaż osobista w strategii aktywizacji sprzedaży

Spełnianie funkcji sprzedaży osobistej w systemie komunikowa- Uwarunkowania nia się przedsiębiorstwa z rynkiem i wspierania procesów skuteczności sprzedaży zależy od wielu czynników, a zwłaszcza od tego, sprzedaży w jakim stopniu agenci i sprzedawcy znają: krąg konsumentów, osobistej z którymi utrzymują kontakty, sposoby ich postępowania, przedsiębiorstwo i jego cele, a także od stopnia identyfikacji sprzedawców z tymi celami oraz od tego, w jakim stopniu znają produkt, od ich zdolności do prezentowania produktu i przeprowadzania skutecznej rozmowy sprzedażowej, umiejętności zorganizowania sobie pracy, poczucia odpowiedzialności. Na podstawie tych czynników można zarazem określić podstawowe kierunki szkolenia i dokształcania sprzedawców i agentów handlowych.

Czytaj dalej Sprzedaż osobista w strategii aktywizacji sprzedaży