Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Cechy systemu kanału dystrybucji

Decydujące znaczenie dla charakteru stosunków między podmiotami tworzącymi kanał dystrybucji ma zdolność każdego podmiotu do współdziałania (zdolność przystosowania się do wymagań funkcjonalnych i nawzajem do siebie) oraz potrzeba i chęć współdziałania. Kanał dystrybucji może być bowiem tworzony przez podmioty w większym lub mniejszym stopniu zdolne do współdziałania i odczuwające potrzebę takiego współdziałania.

Charakter zachowania się ogniw tworzących kanał dystrybucji, a tym samym zdolność do współdziałania z innymi są określane m.in. przez zajmowane przez te podmioty pozycje w kanale, wynikające z istniejącego podziału pracy. Do każdej są przypisane określone zadania (funkcje i czynności), które są najczęściej kojarzone z określonym podmiotem, np. producent, przedsiębiorstwo transportowe, hurtowe, detaliczne.

Pozycje zajmowane przez podmioty tworzące kanały dystrybucji są różnicowane przez związane z nimi zadania. Zadania te – jak wskazywano – mogą być przemieszczane w kanale, z tym jednak, że ogólnie sformułowane zadania są ściśle powiązane z określonymi pozycjami, zwłaszcza w kanałach bardziej zorganizowanych. Relatywnie stała struktura zadań umożliwia uczestnikom kanału przewidywanie zachowania się innych uczestników i stosowne na nie reagowanie. Zasada przewidywalności i regularności zachowania jest niezbędna do zapewnienia pożądanego współdziałania uczestników kanału i trwałości całego systemu.

Z każdą pozycją zajmowaną przez podmioty tworzące kanał dystrybuqi łączy się określony status. Nadawany status może wynikać z rzeczywistej roli odgrywanej w kanale przez dany podmiot (będącej rezultatem np. wielkości przedsiębiorstwa, jego zasobów, reputacji) lub może być przejawem subiektywnego nadania przez uczestników kanału wyższego statusu jednym podmiotom i niższego innym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.