Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Ceny a konkurencja – dalszy ciąg

Struktura marketingu przy cenach niezależnych od sprzedawców musi być zdominowana przez inne instrumenty i działania marketingowe. Ich znaczenie jest tym większe, im bardziej wzrasta znaczenie pozacenowych instrumentów konkurencji.

Proces kształtowania oraz zmian cen przebiega odmiennie, gdy przedsiębiorstwo działa w otoczeniu, w którym występuje oligopolistyczna forma konkurencji. W tych warunkach:

– jest ono zmuszone do zmian cen pod wpływem decyzji i postępowania konkurentów

– za pomocą zmian cen może ono wywierać skuteczny wpływ na postępowanie konkurentów oraz opóźniać ich adaptacyjne reakcje.

Oligopolistyczną formę konkurencji charakteryzuje występowanie stosunkowo małej liczby sprzedawców o relatywnie dużym udziale w rynku. Duże rozmiary działalności oraz duży udział w rynku umożliwiają dokonywanie stosunkowo głębokich zmian cen. Te głębokie zmiany cen zmierzają do zwiększenia udziału sprzedawcy w rynku kosztem konkurentów. Głębokie zmiany cen utrudniają konkurentom podejmowanie przedsięwzięć adaptacyjnych.

Możliwości operowania ceną przez przedsiębiorstwo wzrastają w miarę różnicowania struktury właściwości produktu w stosunku do produktów oferowanych przez konkurentów. Jeżeli pro-

Oligopolistyczną formę konkurencji charakteryzuje wysoki poziom intensywności. Może być ona oparta na konkurencji za pomocą cen, które nie muszą być zdominowane przez inne instrumenty i działania marketingowe. Poziom intensywności konkurencji wpływa na kształtowanie się relacji między poziomem cen a poziomem kosztów. O ile wzrost popytu wpływa na powiększanie różnicy między poziomem cen a poziomem kosztów, o tyle wzrost poziomu intensywności konkurencji jest źródłem zmniejszania tej różnicy. Pokazuje to rysunek 9.17. dukt jest postrzegany przez nabywców jako odmienny w stosunku do produktów oferowanych przez konkurentów, to przedsiębiorstwo może osiągać pożądane cele również za pomocą wzrostu poziomu cen. Działanie to przeciwdziała zmniejszaniu się różnicy między poziomem cen a poziomem kosztów, przyczyniając się do wzrostu poziomu zysku. Może być ono skuteczne, dopóki konkurenci przedsiębiorstwa nie wprowadzą na rynek produktu substytucyjnego. Pojawienie się na rynku produktów substytucyjnych zwiększa poziom intensywności konkurencji cenowej oraz zmniejsza swobodę przedsiębiorstwa w dziedzinie kształtowania i zmian cen.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.