Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Główne dokumenty finansowe w firmie a marketing

W procesie budżetowania danymi wejściowymi są informacje związane z rynkiem (wielkość i wartość sprzedaży, planowane ceny), a dane wyjściowe to trzy kluczowe dokumenty finansowe:

– plan cash-Jlow,

– plan rachunku wyników (zysków i strat),

– plan bilansu firmy.

Plan cash-flow bezpośrednio wpływa na dostępność środków (także na działalność marketingową) w określonym momencie. Ma to zasadnicze znaczenie dla planowania różnych kampanii – gdy firmie trudno jest ściągnąć należności od klientów czy dystrybutorów, wtedy nawet najlepsza sprzedaż i duża zyskowność tracą na ważności, ponieważ pojawia się groźba utraty płynności finansowej. Może ona również pokrzyżować plany działań reklamowych, promocyjnych i innych.

Plan rachunku wyników zawiera zestawienie przychodów i kosztów, a w efekcie zysków i strat firmy w danym okresie, najczęściej w ciągu roku. Często zdarza się, że po pierwszym przeglądzie budżetu właściciele, rada nadzorcza czy zarząd dochodzą do wniosku, że wartości zaplanowanych zysków są niewystarczające. W takim wypadku można albo jednocześnie wykonać obywa niżej wymienione działania, albo wybrać jedno z nich. Działaniami tymi są:

– rewizja założeń planu marketingowego i zaplanowanie większej wartości przychodów ze sprzedaży (o ile to będzie możliwe), przeważnie wiążące się również z korektą planu kosztów marketingu i/lub kosztów wynagrodzeń (zwłaszcza marketingowców i sprzedawców),

– podjęcie decyzji o obniżce niektórych kosztów zmiennych (zakup tańszych materiałów, zwiększenie wydajności produkcji) lub stałych (rezygnacja z jakichś inwestycji, zmniejszenie zatrudnienia).

Trzecim dokumentem finansowym związanym z działalnością marketingową jest bilans firmy, czyli zestawienie aktywów i pasywów na określony dzień (na przykład 31 grudnia danego roku). Bilans zawiera nie tylko informację o sile zasobów marketingowych firmy (na przykład marki), ale również obejmuje dane o poziomie zapasów, o płynności finansowej, a także o zadłużeniu firmy i dostępności źródeł finansowania, również w zakresie działalności marketingowej. Plan bilansu informuje zatem pośrednio o możliwości przeprowadzenia bardziej ryzykownych kampanii marketingowych, uzależnionych od sytuacji finansowej firmy (zadłużenia, płynności finansowej i tak dalej).

Jak widać, powiązanie planu marketingowego z budżetem firmy oraz z planem finansowym nie jest zadaniem łatwym. Na pewno należy negocjować wartości sprzedaży i zysków, urealniać je, często też obydwie strony muszą iść na ustępstwa.

Niestety, najczęściej bywa tak, że określone parametry finansowe (zwłaszcza dotyczące poziomu sprzedaży) są z góry narzucane mar- ketingowcom, a jeśli są negocjowane, to tylko w niewielkim stopniu (w ramach określonych widełek). Nie zapewnia się przy tym takich budżetów marketingowych, które pozwoliłyby zrealizować zaplanowaną sprzedaż.

Zdarza się, że pozycja, jaką ma w firmie dział marketingu i sprzedaży, jest tak silna, że plany finansowe trzeba niejako dopasowywać do założeń przyjętych przez marketingowców i sprzedawców. Tego rodzaju podejście może również prowadzić do błędów, takich jak niewykorzystanie w pełni potencjału rynkowego, naruszenie płynności czy powstanie zbyt dużych kosztów finansowych. Warto zatem zadbać o to, aby uzgodnienia budżetowe między marketingiem a finansami były traktowane na zasadzie partnerstwa obydwu stron.

Przedstawiony w tej części książki proces budżetowania wygląda nieco inaczej w odniesieniu do firm usługowych czy handlowych, różnice są jednak niewielkie, a kwestia zapewnienia równowagi budżetów jest wspólna dla wszystkich firm.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.