Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Idea ubezpieczeń w definicjach – kontynuacja

Funkcjonowanie kategorii uposażonego w ubezpieczeniach na życie jest bardzo przydatne, zapewnia bowiem bezprocesową dostępność do należnych środków. Z drugiej jednak strony amerykańskie badania wykazały, że w dużym procencie (sięgającym 60%) zabójstwa i próby zabójstw ludzi bogatych były inicjowane przez pierwszych i drugich uposażonych, w polisach na życie. Tak więc – jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie – nasuwają się pewne wnioski co do jawności informacji dotyczącej pierwszych i kolejnych uposażonych.

Kolejne określenie ubezpieczeń wywodzi się z kodeksu cywilnego. Przytaczamy je z uwagi na aspekt praktyczny, bowiem kodeks cywilny, będący źródłem przepisów prawnych, na bazie których są konstruowane umowy ubezpieczeniowe (między ubezpieczającym [ubezpieczonym] a ubezpieczycielem). Tak więc kodeks cywilny określa ubezpieczenie jako umowę między zakładem ubezpieczeń (ubezpieczycielem) a ubezpieczającym, w której ten pierwszy zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w postaci umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia, w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia składki.

Definicja ta bliżej precyzuje formy świadczenia ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego. Tak więc zgodnie z tym określeniem świadczenie, tzn. suma pieniężna jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić w razie wystąpienia określonego wypadku losowego może przybierać różne formy. Do najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych przez firmy ubezpieczeniowe należą jednorazowa wypłata pieniężna oraz renta. Oczywiście w praktyce możemy spotkać się z innymi formami świadczeń pieniężnych ze strony ubezpieczycieli.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.