Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Koszty związane z logistyką w biznesie

Skoro funkcje i czynności tworzące układ logistyczny nie mogą być rozpatrywane i kształtowane w sposób autonomiczny, to i będące ich odzwierciedleniem koszty nie mogą być ujmowane oddzielnie. Muszą być natomiast traktowane jako wzajemnie powiązane elementy tworzące określoną strukturę kosztów logistycznych. Elementami tej struktury są zwłaszcza:

– koszty magazynowania (koszty utrzymania zapasów, koszty utrzymania magazynów)

– koszty transportu (koszty przewozów, koszty utrzymania urządzeń i środków transportowych, straty z tytułu uszkodzenia towarów w transporcie)

– koszty przygotowania i realizacji zamówień (koszty wysyłania i przyjęcia zamówień, koszty opracowania zamówień, koszty fakturowania zamówień)

– koszty przygotowania towarów do wysyłki i sprzedaży (koszty komisjonowania, koszty pakowania towarów, koszty załadunku wysyłek, koszty znakowania towarów, koszty kształtowania asortymentu towarów)

– koszty organizacji i kierowania przepływem towarów i informacji

– koszty świadczenia usług nabywcom.

Istotną cechą logistyki jest całościowe ujmowanie kosztów fizycznej dystrybucji. Nie chodzi tu jednak tylko o prostą minimalizację kosztu całkowitego fizycznej dystrybucji. W logistyce chodzi bowiem, jak wskazywano, o ukształtowanie najkorzystniejszych relacji między określonym poziomem obsługi odbiorców a kosztami. Przy kształtowaniu tych relacji konieczne jest uwzględnianie nie tylko wymienionych kosztów, tzw. widzialnych, lecz także tzw. kosztów niewidzialnych, na które składają się: utracona sprzedaż, zyski oraz inne koszty negatywnych reakcji odbiorców spowodowane niedociągnięciami w procesie realizacji dostaw towarów.

Współdziałanie i konflikt w procesie kształtowania dystrybucji towarów

Traktowanie kanału dystrybucji jako systemu społeczno-ekonomicznego oznacza, że jest on charakteryzowany przez podstawową właściwość systemu – występowanie funkcjonalnych zależności między ogniwami tworzącymi dany kanał. Rozwiązanie kompleksowych problemów w sferze obsługi rynku wymaga więc uwzględniania nie tylko ogniw tworzących kanał i spełnianych przez nie zadań, ale również współzależności między tymi ogniwami i spełnianymi przez nie zadaniami. Problemy te nie mogą być w pełni rozwiązane, jeśli bierze się pod uwagę tylko właściwości poszczególnych podmiotów wpływające na sposób ich zachowania. Ponadto muszą być uwzględniane właściwości całego systemu wpływające na sposób oddziaływania wszystkich podmiotów uczestniczących w sferze obsługi rynku.

Konflikt Zależności funkcjonalne w kanale dystrybucji sprawiają, że i współdziałanie zmiana zachowania się każdego ogniwa powoduje zmianę zachowania się pozostałych ogniw. Zmiana zachowania się danego podmiotu może być zgodna z aspiracjami i preferencjami innych, może być też rozbieżna z nimi. Wszystko to powoduje, że kanał dystrybucji rozpatrywany jako system społeczno-ekonomiczny jest podatny na dwa charakterystyczne zjawiska występujące w działalności gospodarczej, tj. na konflikt i współdziałanie (zgodną współpracę).

Ponieważ kanały dystrybucji kreują instytucjonalne i techniczne warunki programowania i realizacji procesu obsługi rynku, nie jest obojętne, jaki jest charakter stosunków między podmiotami je tworzącymi oraz jaki jest obszar przejawiania się konfliktu lub współdziałania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.