Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

KREDYT AKCEPTACYJNY I AWALE BANKOWE CZ. II

Kredyt akceptacyjny może być udzielany w doraźnych transakcjach lub może przybrać formę linii kredytu akceptacyjnego. Linia kredytowa jest limitem kredytowym przyznanym kredytobiorcy, do wysokości którego mogą być ciągnione na bank weksle. Kredyt w postaci linii akceptacyjnej może być udzielony jako kredyt odnawialny (rewolwingowy) lub nieodnawialny, gdy każdy zaakceptowany weksel zmniejsza wysokość przyznanego limitu. Akceptując weksel, bank przyjmuje odpowiedzialność za jego wykupienie. Oddział banku akceptujący weksel zobowiązany jest do jego wykupienia, niezależnie od tego czy wystawca dostarczy na czas niezbędne środki. W przypadku braku środków na rachunku bieżącym wystawcy weksla zostaje mu udzielony kredyt akceptacyjny w wysokości równej kwocie weksla. Kredyt akceptacyjny oprocentowany jest zazwyczaj w wysokości ustalonej dla kredytów dyskontowych.

Podobną operacją, ale bez udziału kredytu, jest awalizowanie weksli przez bank. Jak wspomniano (s. 101), zapłatę weksla można dodatkowo zabezpieczyć awalem, czyli poręczeniem wekslowym osoby trzeciej. Niektóre banki udzielają awali na wekslach, których remitentami są osoby krajowe lub zagraniczne. Zagraniczni eksporterzy często domagają się, aby weksle akceptowane przez polskiego importera były dodatkowo awalizowane przez banki. Polskie banki udzielają awali (aval nostro) na wekslach, których trasatem (akceptantem) są przedsiębiorstwa krajowe lub na własnych wekslach przedsiębiorstw. Podstawą udzielenia awalu jest zlecenie przedsiębiorstwa. Zlecenie powinno zawierać także dyspozycję zapłaty za weksel w terminie jego płatności przez obciążenie rachunku zleceniodawcy. Udzielenie awalu następuje przez zamieszczenie na przedniej stronie weksla zwrotu „poręczam”, „gwarantuję” lub „per aval”, ze wskazaniem nazwy przedsiębiorstwa, za które awal jest udzielony, podaniem numeru awalu oraz podpisaniem go przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu banku.

Weksle zagranicznych importerów mogą być zabezpieczone awalem banku zagranicznego (aval loro). Bank, otrzymując taki weksel, bada prawidłowość wystawienia weksla i awalu oraz prawomocność podpisów banku zagranicznego złożonych za awal. Formę i zakres awalu określają przepisy prawa obowiązującego w kraju, gdzie został on udzielony.

Operacje awalizowania weksli występowały dotychczas głównie przy transakcjach zagranicznych. Nie ma jednak przeszkód w awalizowaniu weksli w obrocie krajowym. Poręczenie wekslowe (awal) należy odróżnić od udzielanych przez banki gwarancji, które omówiono w rozdziale 6. Za udzielanie awali banki pobierają prowizje określone w ich tabelach prowizji i opłat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.