Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Księgowość obecna w bankach – dalszy opis

Ważnym czynnikiem wpływającym na organizację rachunkowości bankowej jest masowość operacji. Nasze banki przeprowadzają przeciętnie dwa do trzech milionów operacji dziennie, z tendencją dalszego wzrostu ilościowego. Operacje te mają różnorodny charakter, gdyż dotyczą różnych płatności i transakcji, konieczne jest więc ujednolicenie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, czego wyrazem jest obowiązujący banki plan kont oraz Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego1′ ujednolicające zasady rachunkowości bankowej.

Zarządzenie określa szczególne zasady prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania informacji dodatkowej w bankach, będąc szczegółowym rozwinięciem ustawy o rachunkowości obowiązującej wszystkie podmioty gospodarcze2′. Rachunkowość w krajach Unii Europejskiej jest zorganizowana zgodnie z jej dyrektywami. Ujednolicenie zasad rachunkowości oraz trybu badania sprawozdań finansowych zapewnia ich przejrzystość w odniesieniu do podmiotów z różnych krajów. Polska dołączyła do grupy państw Wspólnoty, uwzględniając w polskich rozwiązaniach powyższą dyrektywę.

Zakładowy plan kont poszczególnych banków ustala ich prezes zarządu na podstawie wzorcowego planu kont ustalonego przez prezesa NBP. Prezes zarządu banku jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości banku zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami oraz w sposób zapewniający przedstawianie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i rentowności banku zgodnie ze stanem faktycznym. Bank prowadzi księgi rachunkowe w siedzibie zarządu (centrali banku) oraz jednostek organizacyjnych banku (oddziałów). Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w złotych i groszach. Mogą być księgowane także operacje wyrażone w walutach obcych. Jednak ewidencja księgowa wszelkich operacji wyrażonych w walutach obcych winna zapewniać możliwość ustalenia ich wartości w walutach obcych i w złotych. Zapisy w księgach rachunkowych powinny być dokonywane c o –

Oryginalne dowody księgowe, stanowiące podstawę księgowań, mogą być dla celów archiwalnych filmowane. Wówczas dopuszczalne jest przechowywanie dokumentacji w postaci mikrofilmów, pod warunkiem że będą one poświadczone uprawnionym podpisem, a technika korzystania z nich zagwarantuje dostępność do wszystkich informacji. Szczególne zasady techniczne obowiązują dla dokumentacji zawartej w komputerach bankowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.