Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Marketing międzynarodowy

Pojęcia „marketing międzynarodowy” i „marketing globalny” nie mogą być traktowane jako synonimy. Wyrażają one bowiem odmienną logikę działania przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

W marketingu międzynarodowym przedsiębiorstwa traktują rynek światowy jako zbiór odrębnych rynków krajowych (lokalnych). Każdy rynek krajowy jest ujmowany jako odmienna całość, z odmiennymi potrzebami, nabywcami, różnymi sposobami myślenia oraz różnymi sposobami podejmowania decyzji o zakupie dóbr i usług. Takie ujmowanie rynków zbytu sprawia, że przedsiębiorstwa działające lub zamierzające działać na kilku lub wielu rynkach zagranicznych ignorują występujące między nimi podobieństwa i koncentrują uwagę na występujących między nimi różnicach. W stosunku więc do każdego rynku krajowego jest formułowana odmienna struktura marketin- gu-mix, a filie przedsiębiorstwa macierzystego prowadzą działalność niezależną od siebie.

W ostatnich latach obserwuje się wyraźną tendencję do globalizacji strategii marketingowej przedsiębiorstw działających na rynku światowym. Wynika to z przekonania, że strategie marketingowe są bardziej skuteczne wtedy, gdy są standaryzowane, niż wtedy, gdy są dostosowywane do konkretnych rynków, na których działa przedsiębiorstwo.

Często podkreśla się, że warunkiem koniecznym skutecznego stosowania strategii marketingu globalnego jest zmiana sposobu myślenia kierownictw przedsiębiorstw i przyjęcie perspektywy globalnej, zamiast lokalnej2. Jest to rzeczywiście warunek konieczny. Trzeba jednak pamiętać, że na przeszkodzie do stosowania takiej strategii stoi wiele barier socjoekonomicznych, kulturowych, technologicznych, handlowych, prawnych itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.