Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Obowiązkowe rezerwy banków w NBP

Ważnym instrumentem oddziaływania na podaż pieniądza były obowiązkowe rezerwy banków w NBP. Stosowano zróżnicowaną stopę rezerw obowiązkowych, którą NBP zmieniał w ciągu roku. Początkowo wynosiła ona dla wkładów a vista 30%, a później 20% dla wkładów terminowych wynosiła ona 10%. NBP w ten sposób oddziaływał na politykę depozytową banków.

Stosował on także ograniczenia ilościowe akcji kredytowej 14 największych banków, skupiających ponad 70% kredytów. Limity ustalano na okresy kwartalne, ale kredyty na budownictwo mieszkaniowe i skup płodów rolnych nie podlegały limitowaniu. Pułapy akcji kredytowej nie ograniczały w rzeczywistości akcji kredytowej, bo banki nie wykorzystywały w pełni przyznanych im pułapów kredytowych. Niemniej zatwierdzone przez Sejm RP założenia polityki pieniężnej upoważniały NBP do limitowania akcji kredytowej banków w latach 1990-1996, gdy uzna on to za konieczne. W tym okresie obserwuje się spadek tempa inflacji, co umożliwiło NBP stopniowe obniżanie oprocentowania kredytów udzielanych bankom (tabela poniżej). Lata 1997-1998 przyniosły dalsze jej obniżenie do poziomu tzw. inflacji jednocyfrowej, czyli poniżej 10%.

W polityce stopy procentowej NBP w coraz większym stopniu uwzględnia od 1992 r. oprocentowanie lokat na organizującym się międzybankowym rynku pieniężnym. NBP zmierzał równocześnie do ustabilizowania stopy procentowej w dłuższym okresie. Podobnie stopa rezerw obowiązkowych, która uległa w 1992 r. obniżeniu, ustabilizowała się na poziomie 23% od wkładów a vista i 10% od wkładów terminowych. W 1994 r. stopę rezerw od wkładów a vista obniżono do 20% i wprowadzono obowiązek tworzenia rezerw w wysokości 1% od wkładów walutowych. Łączna suma rezerwy obowiązkowej banków wynosiła na koniec 1994 r. około 57 bln starych zł, przy łącznej sumie około 416 bin starych zł udzielonych przez banki kredytów. Istotną zmianą było wprowadzenie oprocentowania części rezerw obowiązkowych, za które wcześniej NBP nie płacił bankom odsetek, a także zliberalizowanie zasad wykorzystywania (lokowania) rezerw.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.