Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Zarówno normy prawne, jak i przepisy kodeksu cywilnego przewidują dla obu stron możliwość odstąpienia od umowy, określając szczegółowo przypadki, kiedy i w jakich okolicznościach może to nastąpić. Z ustawy ubezpieczeniowej wynika, że istnieje możliwość odstąpienia przez ubezpieczającego od umów ubezpieczenia, zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w okresie 30 dni od daty ich zawarcia przez osoby fizyczne i 7 dni dla osób prawnych. Z kolei przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w następujących przypadkach:

– 1. Przez zakład ubezpieczeń:

– jeżeli zakład ubezpieczeń ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, z tym, że musi powiadomić o tym ubezpieczającego,

– jeżeli zostanie ujawniona okoliczność, która pociąga za sobą tak zwiększone prawdopodobieństwo wypadku, że zakład ubezpieczeń nie zawarłby umowy, gdyby o tej okoliczności wiedział, może wówczas w ciągu miesiąca od momentu ujawnienia tej okoliczności odstąpić od umowy.

Przez Ubezpieczającego w razie podwyższenia składki w trakcie trwa- nia stosunku ubezpieczenia z powodu ujawttiettifl okoliczności Z W1 ę k- szających prawdopodobieństwo wypadku – w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłacenia podwyższonej składki.

W przypadku nieopłacenia przez ubezpieczającego w określonym terminie należnej raty składki zaistniała sytuacja może mieć zróżnicowany wpływ na kontynuowanie stosunku ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego fakt nieopłacenia kolejnej składki nie wpływa na trwałość stosunku ubezpieczenia przez okres, na jaki została zawarta umowa. Może natomiast spowodować odmowę ze strony zakłady ubezpieczeniowego przedłużenia umowy na kolejny okres.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych – na ogół ogólne warunki ubezpieczeń zawierają postanowienie w razie nieopłacenia kolejnej raty w ustalonym terminie – stosunek ubezpieczeniowy wygasa. Stosunek cywilnoprawny wygasa również w innych sytuacjach, określonych w umowach ubezpieczenia, np. w razie wyrejestrowana pojazdu lub wyczerpania się sumy ubezpieczenia, o ile nie nastąpiło doubezpieczenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.