Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Produkt (sytuacja zakupu) jako punkt wyjścia segmentacji cz. II

Z kolei kryteria uwypuklające oferowane przez produkt korzyści to przede wszystkim wiedza konsumenta o produkcie, postrzegane przez niego korzyści wynikające z zakupu i użytkowania produktu, predyspozycje konsumentów itp.

Wszystkie kryteria nawiązują bezpośrednio do spostrzeganych przez konsumentów korzyści będących podstawą ich satysfakq’i. „Korzyści, których ludzie poszukują w procesie konsumpcji, są podstawową przyczyną istnienia prawdziwych segmentów rynku”5. Atrakcyjność segmentami rynku wykorzystującej powyższe kryteria nie może przesłaniać faktu istotnych kłopotów w ich praktycznym wykorzystaniu.

Podział kryteriów segmentacji rynku na kryteria odnoszące się Inne bezpośrednio do konsumenta oraz odnoszące się do produktu kryteria lub sytuacji zakupu stanowi odzwierciedlenie jednego z moż- segmentacji liwych sposobów widzenia. Ogół kryteriów można również rynku podzielić na ogólne i specyficzne.

Do kryteriów ogólnych zaliczamy łatwe do identyfikacji (z pewnymi wyjątkami) cechy konsumentów, np. kryteria demograficzne, geograficzne, społeczno-ekonomiczne, styl życia, osobowość. Kryteriami specyficznymi są cechy odnoszące się do specyficznych sytuaqi związanych z zakupem lub użytkowaniem produktu, np. częstotliwość zakupu, przywiązanie do produktu, marki handlowej czy punktu sprzedaży, innowacyjność, postawy, zamiary zakupu, preferencje.

Poszczególne zmienne segmentacyjne tych kryteriów różnią się nie tylko mierzonymi cechami charakteryzującymi konsumentów, ale również sposobem ich mierzenia. Niektóre z nich, np. wiek, płeć, częstotliwość zakupu, mogą być mierzone w sposób obiektywny, inne zaś, np. osobowość, postawy, ze względu na ich subiektywny charakter muszą być wnioskowane. Zatem kryteria segmentacji rynku można podzielić na ogólne i specyficzne oraz na obiektywne i subiektywne.

Segmentacja dokonywana na rynku dóbr konsumpcyjnych od Segmentacja dawna jest przedmiotem szczególnej uwagi. Znacznie mniej rynku uwagi natomiast poświęca się segmentacji rynku dóbr zaopa- dóbr trzeniowych. Wynika to po części z domniemania, że przedsię- zaopatrzeniowych biorstwa działające na rynku dóbr zaopatrzeniowych, nawet w warunkach konkurencyjnych rynków zachodnich, nie przywiązują do niej zbytniej wagi. Wnikliwa obserwaq’a pokazuje jednak, że segmentacja jest dokonywana czasami nawet w sposób nie w pełni uświadamiany. Dokonując segmentacji, przedsiębiorstwa wykorzystują najczęściej następujące kryteria:

– 1) kryteria związane z charakterystyką klienta/użytkownika:

– lokalizacja odbiorców,

– wielkość odbiorców,

– branża (sektor),

– lojalność odbiorców

– 2) kryteria związane z charakterystyką produktu:

– dostrzegane główne korzyści,

– częstotliwość i wielkość dokonywanych zakupów,

– zysk przypadający na jednostkę zasobów (np. na 1 m2 powierzchni sprzedażowej).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.