Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Przechowywanie i transportowanie pieniędzy w bankach

Do obowiązku skarbników należy także zasilanie danego oddziału operacyjnego w znaki pieniężne z innych oddziałów tego banku lub z oddziałów okręgowych NBP. Odwrotnie, uszkodzone znaki pieniężne lub nadwyżki poszczególnych nominałów są przekazywane oddziałom okręgowym NBP. Transport pieniężny, w specjalnych samochodach, jest chroniony przez policję lub przedsiębiorstwa ochrony. Każdy bank jest zainteresowany, aby nie utrzymywać nadmiernych zapasów banknotów, bo nie przynoszą mu one odsetek. Stąd racjonalne gospodarowanie przez skarbników zapasami przechowywanej gotówki ma wpływ na zyski banku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał zarządzenie11 szczegółowo regulujące zasady i wymagania dotyczące przechowywania i transportowania wartości pieniężnych. Zarządzenie dotyczy przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, w tym banków. Przy określaniu górnej granicy wartości pieniężnych, jakie mogą być stale przechowywane w danej jednostce, należy kierować się zasadami określonymi w cytowanych przepisach. W tym celu wprowadzono pewne normy techniczne i wartościowe. Normą wartościową jest jednostka obliczeniowa, określająca limit przechowywanych lub transportowanych wartości pieniężnych, wynosząca 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zależnie od wartości środków pieniężnych, dewizowych, złota lub kosztowności wyrażonej w tych jednostkach, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne odporności na włamanie (szaty pancerne, skarbce) i systemy alarmowe.

Podobnie uregulowano zasady transportu: do wysokości 0,3 jednostki obliczeniowej pieniądze mogą być transportowane pieszo i bez ochrony. Natomiast transporty o wartości od 0,3 do 1 jednostki obliczeniowej podlegają ochronie przez osobę nie uzbrojoną (niezależnie od osoby transportującej). Wartości pieniężne w kwocie przekraczającej 1 jednostkę obliczeniową transportuje się odpowiednio przystosowanymi pojazdami. Transport wartości pieniężnych powyżej 20 jednostek obliczeniowych wykonuje się przy użyciu pojazdów specjalnych. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pojazdy specjalne, określa powyższe rozporządzenie. Ochronę wartości pieniężnych transportowanych pojazdami mechanicznymi wykonują konwojenci wyposażeni w wewnętrzne ł) Dz.U. nr 124, poz. 858. i ŚAćłki łączności. Zasady uzbrojenia konwojentów regulują odrębne przepisy.

Ochrona bankowych transportów wartości pieniężnych, organizowana przez jednostki organizacyjne Narodowego Banku Polskiego i innych banków, lub transportów specjalnych może być wzmocniona przez funkcjonariuszy policji. Stosowanie przedstawionych, w dużym skrócie, zasad przechowywania i transportowania różnych wartości pieniężnych nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale w przypadku powstania strat ułatwi odpowiednie rozliczenie z towarzystwami ubezpieczeniowymi pokrywającymi te straty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.