Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Rezerwy celowe tworzone przez banki

Przeprowadzając przeglądy, banki dokonują klasyfikacji należności oraz aktywów bilansowych i pozabilansowych do określonych kategorii. Ocena ma charakter indywidualny, chociaż ogólne kryteria i kategorie aktywów ustala NBP. Określonym kategoriom aktywów zgodnie z ich klasyfikacją przypisuje się odpowiednie rezerwy celowe. Od 1999 r. banki są obowiązane równoważyć skutki ryzyka wynikającego z ich działalności w drodze tworzenia i utrzymywania rezerw celowych dla zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów“. W tym celu banki dokonują co najmniej raz na koniec kwartału klasyfikacji aktywów (w tym kredytów) bilansowych oraz zobowiązań pozabilansowych, wyodrębniając:

– normalne (prawidłowe),

– pod obserwacją,

– zagrożone.

Grupa należności bilansowych i zobowiązań pozabilansowych zagrożonych obejmuje należności i zobowiązania bilansowe oraz pozabilansowe zakwalifikowane do kategorii poniżej standardu, wątpliwych lub straconych. Zasady kwalifikowania należności bilansowych i zobowiązań pozabilansowych określają szczegółowo przepisy, chociaż banki mogą tworzyć rezerwy celowe także na inne należności bilansowe i zobowiązania pozabilansowe, jeśli w ich ocenie mają one stanowić zagrożenie bezpieczeństwa środków gromadzonych przez klientów. Na przykład do należności poniżej standardu zalicza się między innymi kredyty, w przypadku których opóźnienie w spłacie wynosi 1 do 3 miesięcy. W przypadku dłuższego opóźnienia nie spłacone kredyty są zaliczane do należności wątpliwych lub straconych.

Rezerwy celowe tworzą banki na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego należność lub udzielone zobowiązanie pozabilansowe, przy czym w odniesieniu do grupy zagrożonych wynoszą one:

– 20% ich kwoty zakwalifikowanej do kategorii poniżej standardu,

– 50% ich kwoty zakwalifikowanej do kategorii wątpliwych,

– 100% ich kwoty zakwalifikowanej do kategorii straconych.

Rezerwy celowe tworzy się w ciężar kosztów i są one sukcesywnie zmniejszane odpowiednio do spłaty należności banku lub po przekwalifikowaniu do kategorii o niższym ryzyku. Rozwiązanie (likwidacja) rezerwy następuje po całkowitym wygaśnięciu przyczyn jej utworzenia lub spisania należności w straty.

Banki mogą tworzyć w ciężar kosztów także rezerwy na ryzyko ogólne, a wysokość corocznego odpisu nie może przekroczyć 1,5% kwoty nie spłaconych kredytów. Tworzenie tej rezerwy nie zwalnia banków z obowiązków odpisów na rezerwy celowe. Fundusz ryzyka ma więc charakter rezerwy ogólnej, nie jest ona bowiem ściśle przypisana określonym rodzajom udzielanych kredytów i innych należności banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.