Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

RODZAJE GWARANCJI

Banki udzielają gwarancji związanych z różnymi transakcjami (kontraktami) zawieranymi między zleceniodawcami a beneficjentami gwarancji. Jednak w praktyce można wyróżnić pewne rodzaje gwarancji, jak:

– gwarancje przetargowe (wadialne),

– gwarancje należytego wykonania kontraktu,

– gwarancje zwrotu zaliczki,

– gwarancje zabezpieczające zapłatę,

– gwarancje spłaty kredytu,

– gwarancje zapłaty cła

– i inne gwarancje, których przedmiot zależy od treści umowy zawieranej między bankiem a zleceniodawcą.

W obrotach krajowych najczęściej spotyka się gwarancje zapłaty za zakupione towary, gwarancje zabezpieczające spłatę kredytu lub zapłatę cła, rzadziej gwarancje przetargowe. Częściej stosowano gwarancje banków w obrotach zagranicznych, chociaż są one wygodną dla klientów usługą bankową świadczoną także w obrocie krajowym. Za jej szerszym wykorzystaniem przemawia zapewnienie wierzycielowi zapłaty od bliżej nieznanego krajowego dłużnika, który może nawet okresowo popadać w trudności płatnicze. Natomiast bank, znając ogólny stan finansowy dłużnika, może na jego zlecenie udzielić gwarancji. W wielu przypadkach gwarancja może zastąpić udzielenie kredytu (np. na wadium), a jest przy tym tańsza od oprocentowania kredytu. Podobnie jest ona korzystniejsza od akredytywy, wymagającej zamrożenia środków.

Typową gwarancję zabezpieczającą zapłatę należności za zakupione towary i usługi ilustruje poniższy wzór listu gwarancyjnego. Ten rodzaj gwarancji bankowej jest bardzo przydatny w warunkach występowania zatorów płatniczych (por. rozdz. 10.1.1.). Polega ona na zobowiązaniu się banku do zapłaty należności, gdyby nabywca, będący zleceniodawcą, nie uregulował jej w umownym terminie. W treści listu gwarancyjnego zawarte są wymagane i przytoczone wyżej elementy gwarancji. W omawianym rodzaju gwarancji bank zobowiązuje się wobec dostawcy, będącego jej beneficjentem, do zapłacenia należności, gdyby zleceniodawca gwarancji (odbiorca) nie zapłacił za zakupione towary lub usługi. Taka gwarancja może obejmować pełną kwotę umowy zawartej między kontrahentami lub jej ustaloną w gwarancji część, względnie płatności okresowe (np. za usługi świadczone okresowo, czynsze).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.