Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Rodzaje weksli bankowych

Dodatkową formą zabezpieczenia zapłaty może być poręczenie osoby trzeciej, zwane także awalem. Wyraża się ono umieszczeniem na przedniej stronie weksla wyrazu „poręczam” (por. wzór), a poręczyciel odpowiada solidarnie za zobowiązanie wekslowe.

Wspomniane wyżej przeniesienie prawa z weksla (odstąpienie weksla) na inną osobę wymaga indosowania weksla. Indos umożliwia proste i bezzwłoczne przeniesienie praw z weksla na inne osoby, przy solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wekslowe wszystkich osób podpisanych na wekslu. Indosowanie weksla polega na umieszczeniu na odwrotnej stronie weksla odpowiedniej formuły. Przy indosie pełnym (imiennym) brzmi ona: „ustępuję na zlecenie…. (osoby fizycznej lub prawnej)” oraz zawiera podpis indosanta. Indos in blanco, w odróżnieniu od indosu pełnego, wyraża się jedynie podpisaniem odwrotnej strony weksla przez indosanta mogą być stosowane także inne rodzaje indosu, przewidziane prawem wekslowym.

Weksle są wystawiane na urzędowych formularzach, będących równocześnie opłatą skarbową, której wysokość zależy od kwoty weksla. Nie- umieszczenie pełnej opłaty nie unieważnia weksla, ale powoduje odpowiedzialność karnoskarbową.

Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco, który może zawierać tylko niektóre elementy weksla, ale musi być co najmniej podpisany przez wystawcę. W tej formie jest on najczęściej wykorzystywany jako weksel gwarancyjny do zabezpieczenia roszczeń, na przykład banku z tytułu udzielonego kredytu. Na takim wekslu z reguły nie wypełnia się kwoty i daty płatności, nie jest bowiem znana w momencie wystawiania weksla data jego ewentualnego wykorzystania (realizacji) ani kwota wymagalnego wówczas kredytu z odsetkami. W normalnych stosunkach, po terminowej spłacie kredytu, bank zwróci weksel wystawcy.

Do składanego w banku weksla gwarancyjnego kredytobiorca zazwyczaj dołącza tzw. deklarację do weksla in blanco (por. wzór). Kredytobiorca deklaruje w niej, że upoważnia bank do wypełnienia weksla in blanco w przypadku niedotrzymania umownych terminów i kwot spłaty zaciągniętego kredytu z należnymi odsetkami, prowizją oraz pozostałymi kosztami. Upoważnia on także bank do wypełnienia weksla z dowolną datą płatności we wszystkich przypadkach, gdy z umowy kredytowej przysługuje bankowi prawo przedterminowego wypowiedzenia kredytu, np. w przypadku utraty zdolności kredytowej (por. s. 86).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.