Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Ruchliwość w organizacji

Rozwój pracowników, a zwłaszcza ścieżka zawodowa (career path), wiążą się z przemieszczeniami w przestrzeni organizacyjnej. Te przemieszczenia mogą się dokonywać w układzie pionowym (zmiana pozycji w hierarchii organizacyjnej) bądź poziomym (bez zmiany miejsca w tej hierarchii). Pierwsze z nich obejmują ruch „do góry” – awans oraz jego przeciwieństwo – degradację. Przemieszczenia poziome prowadzą do zajmowania stanowisk o podobnym statusie formalnym w tych samych lub innych jednostkach organizacyjnych firmy. Zasadniczo każdy w wymienionych rodzajów przemieszczeń może – w sytuacjach krańcowych – prowadzić do odejścia z organizacji.

Omawiana ruchliwość jest procesem naturalnym, wiąże się bowiem ze zmianą warunków działalności firmy i zmianą (rozwojem) samych pracowników, a więc z potrzebą dostosowywania wymagań organizacji do cech samej kadry. Oczywiście z punktu widzenia interesów obu stron jest lepiej, gdy wspomniany proces, opierający się na racjonalnych przesłankach, jest świadomym działaniem podmiotów zarządzania kadrami.

Spośród wyróżnionych rodzajów przemieszczeń do najbardziej interesujących należy na pewno awans, bardzo ważny z punktu widzenia zarówno organizacji (zachowanie ciągłości działania, zapewnienie sukcesji, posiadanie doświadczonych i lojalnych pracowników), jak też pracownika (sposobność jego rozwoju i zaspokojenia aspiracji kierowniczych). Awans, wiążący się na ogół z większą odpowiedzialnością i większym autorytetem (przynajmniej formalnym), zwykle pociąga za sobą wyższe gratyfikacje materialne i pozamaterialne. Awans jest jednym z najważniejszych stymulatorów zachowań (aktywności) kierowników i ich związania z firmą. Promowanie w hierarchii organizacyjnej własnej kadry jest zarazem niezbitym dowodem, iż organizacja dąży do rozwoju tej kadry. Dlatego tak ważne znaczenie ma prowadzona polityka awansowa. Aby polityka awansowa firmy mogła spełniać te funkcje, powinna odpowiadać kilku podstawowym wymogom:

– 1) musi być spójna z innymi elementami funkcji personalnej

– 2) muszą być jasno określone i akceptowane zasady awansu

– 3) musi istnieć pełna możliwość awansu pracowników

– 4) każdorazowa decyzja o obsadzie (wyższego) stanowiska kierowniczego winna być podawana do wiadomości załogi, z tym że należy jasno określić kryteria i procedurę awansu

– 5) podobnie należy określić: przedział gratyfikacji, zakres zadań i odpowiedzialności, aby było wiadomo, czy warto ubiegać się o promocję

– 6) organizacja musi dysponować aktualnym opisem stanowisk (wymagań) i wynikami ocen kadrowych w przeciwnym razie trzeba je sporządzić na potrzeby każdorazowej decyzji awansowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.