Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Ryzyka przyrodnicze i społeczne

Kryterium podziału – źródła niebezpieczeństwa. Ryzyko przyrodnicze – ryzyko kreowane (tworzone) przez samą przyrodę, zwane ryzykiem elementarnym (np. ryzyko powodzi, huraganu czy inne związane z działaniem przyrody).

Ryzyko społeczne – ryzyko kreowane (tworzone) przez człowieka jako jednostkę, bądź społeczeństwa (człowiek jako zbiorowość), np. ryzyko pożaru związane z użytkowaniem wytwarzanej przez człowieka energii elektrycznej.

Powyższy podział na ryzyka przyrodnicze i społeczne w wielu przypadkach nie jest podziałem rozłącznym, tzn. dane ryzyko można zakwalifikować do przyrodniczych (elementarnych) i społecznych.

Najczęściej cytowanym w literaturze przykładem ryzyka, które może być jednoznacznie zakwalifikowane do ryzyk przyrodniczych (elementarnych) bądź społecznych jest ryzyko związane z działaniem energii jądrowej. Dlaczego akurat w przypadku tego ryzyka napotykamy taką niejednoznaczność? Wiemy, że istotą emisji energii jądrowej jest rozpad jądra atomu, a więc ze względu na swą naturę (rozpad jądra atomu) ryzyko związane z działaniem energii jądrowej jest bez wątpienia ryzykiem przyrodniczym (elementarnym). Z drugiej jednak strony wiadomo, że proces wyzwalania energii jądrowej (rozpad jądra atomu) jest następstwem działań człowieka, tak więc rozważane ryzyko ma charakter ryzyka społecznego.

Kryterium podziału – charakter przedmiotu ubezpieczenia. Ryzyko osobowe – powoduje uszczerbek w dobrach osobistych takich jak życie, zdrowie czy zdolność do pracy (np. ryzyko choroby, ryzyko utraty zdrowia itp.).

Ryzyko majątkowe – ryzyko, które zaliczamy do tzw. ryzyk pozostałych, tzn. zagrażających dobrom majątkowym (np. ryzyko pożaru, ryzyko kradzieży, ryzyko powodzi).

Podział na ryzyka osobowe i majątkowe jest istotny ze względu na aspekt prawny i organizacyjny działalności ubezpieczeniowej. Widać tu rozłączność rozważanych grup ryzyk. Podział ten ma istotne znaczenie dla pracy firm ubezpieczeniowych, występujących z ofertą odpowiednich produktów ubezpieczeniowych.

Oprócz wymienionych powyżej podstawowych klasyfikacji ryzyka można spotkać inne, bardziej przydatne dla praktyki, a więc w efekcie takie, które są bliższe klasyfikacjom ubezpieczeń. Dlatego pozostaniemy przy tych klasyfikacjach ryzyka ubezpieczeniowego, zaś w rozdziale III zaprezentujemy klasyfikację ubezpieczeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.