Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Spłata kredytu studenckiego przez kredytobiorcę

Kredyty i pożyczki studenckie udzielane są pod tą nazwą przez banki na warunkach preferencyjnych. Mają one charakter zabezpieczonej usta- wąJ) pomocy państwa dla studiującej młodzieży. Z kredytów i pożyczek mogą korzystać studenci, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem roL iycU. KerwSZ6AwA w cstriymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach w rodzinie lub preferowanych kierunków studiów. Są one udzielane na okres nie dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat, a wypłacane są w ratach miesięcznych nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku. Oprocentowanie kredytów jest preferencyjne i wynosi około (nie mniej) połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

Spłata kredytu studenckiego przez kredytobiorcę rozpoczyna się nie później niż po upływie roku od zakończenia studiów i trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki został udzielony. Wysokość raty spłat kredytu studenckiego nie może przekroczyć 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Kredyty studenckie mogą być częściowo lub w całości umorzone, a podstawą umorzenia kredytu może być trudna sytuacja życiowa kredytobiorcy, a także dobre wyniki ukończenia studiów.

Banki udzielające kredytów i pożyczek studenckich zawierają umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie utworzono ze środków budżetu państwa Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich. Środki tego funduszu są przeznaczone na udzielanie kredytów i pożyczek oraz pokrywanie skutków finansowych umorzeń kredytów, a także stosowania obniżonej stopy procentowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.