Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Strategia produktu a potrzeby konsumenta

Konieczność wykorzystywania instrumentów związanych z dys- dostosowawcze trybucją i aktywizacją sprzedaży powoduje, że mogą one aktywnie wpływać na strategię produktu. Zjawisko to występuje zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorstwo:

– napotyka trudności w dostosowaniu właściwości produktu do potrzeb konsumenta

– nie może dostosować innych instrumentów marketingu do zamierzonej strategii produktu

– dysponuje innymi instrumentami marketingu o dużych walorach dla kształtowania potrzeb konsumenta oraz przezwyciężania ograniczeń po stronie popytu.

Trudności w dostosowaniu strategii produktu do potrzeb konsumenta mogą wynikać z przeszkód techniczno-technologicznych i ekonomicznych (koszty) oraz istnienia luki informacyjnej, a więc braku dostatecznych informacji o potrzebach konsumentów. W warunkach tych wzrasta znaczenie innych instrumentów marketingu.

Zamierzona strategia produktu może nie odpowiadać innym instrumentom marketingu, którymi dysponuje przedsiębiorstwo (jako zmiennymi decyzyjnymi lub zmiennymi zależnymi). Przedsiębiorstwo dysponuje określoną siecią sklepową (lub ma do niej dostęp), pewnymi sprawdzonymi formami reklamy, promocji, prezentacji towarów itp. Wszystkie te instrumenty stanowią pewien potencjał, który może być wykorzystany w procesie oddziaływania na zjawiska rynkowe. Jeżeli instrumenty te nie odpowiadają zamierzonej strategii produktu, to jeden z tych czynników – strategia produktu lub pozostałe instrumenty – musi ulec zmianie.

Zmiana instrumentów związanych z dystrybucją i aktywizacją sprzedaży może polegać na uruchomieniu dodatkowych kanałów dystrybucji, nowych sklepów lub form sprzedaży, wypracowaniu nowych form i środków reklamy itp. Jeżeli przedsięwzięcia takie są możliwe, lecz nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, to trzeba kształtować strategię produktu przy uwzględnieniu dostępnych przedsiębiorstwu instrumentów związanych z dystrybucją i aktywizacją sprzedaży. Wywierają one w tej sytuacji aktywny wpływ na strategię produktu.

Posiadanie sieci sklepów samoobsługowych lub łatwy dostęp do takiej sieci może kierować uwagę przy kształtowaniu strategii produktu przede wszystkim na jego wyposażenie (opakowanie i oznakowanie), a dostęp do sieci sklepów ekskluzywnych – na funkcje dodatkowe produktu (estetyka). Dysponowanie przez przedsiębiorstwo wykształconymi i sprawdzonymi formami reklamy może skłaniać do dostosowywania do nich opakowania, oznakowania, formy estetycznej produktu itp.

Kształtowanie strategii produktu odbywa się więc nie tylko przy uwzględnieniu potrzeb konsumenta, lecz również przy uwzględnieniu innych instrumentów marketingu, a więc instrumentów związanych z dystrybucją (przesądzających o tym, gdzie i w jakich okolicznościach produkt będzie sprzedawany) oraz instrumentów, za pomocą których sprzedaż produktu może być aktywizowana (rysunek 7.2).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.