Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

SYSTEM OCEN – DEFINICJA

System ocen to układ świadomie i logicznie dobranych, wewnętrznie zorganizowanych technik, kryteriów i zasad dokonywania ocen, uznanych za właściwe dla: danych celów, firmy (jej części) i grup stanowisk, służący realizacji założonych celów.

Z powyższej (własnej) definicji systemu ocen wynika pośrednio kilka ważnych wniosków, będących zarazem warunkami powodzenia. Po pierwsze, trzeba dobrze wiedzieć, czego się chce i jasno określić cele, którym dany system ma służyć. Bardzo częstą przyczyną niepowodzeń jest próba wykorzystania jakiegoś jednego zestawu kryteriów dla bardzo różnych celów – na przykład jednocześnie dla celów wynagradzania i rozwoju zawodowego. Nie ma takiego systemu ocen, który mógłby (dobrze) służyć wielu odmiennym celom.

Po drugie, system ocen ma uwzględniać specyfikę danego przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej. Zupełnie inaczej powinien on wyglądać w firmie małej i dużej, na wydziale produkcyjnym przedsiębiorstwa przemysłowego, w centrali banku czy w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Po trzecie, system ocen powinien być zróżnicowany w przekroju grup stanowisk (grup zawodowo-kwalifikacyjnych). (Teza ta będzie szerzej rozwinięta przy omawianiu dywersyfikacji systemu ocen).

Po czwarte, system ocen musi czemuś służyć. Oceny, które nie wywołują żadnych dalszych działań i konsekwencji, są stratą czasu, zbędną biurokratyczną mitręgą.

Mówiąc o celach, dla których dokonuje się ocen, należy zaakcentować fakt, że mają to być cele firmy, a nie partykularne cele danej służby (jednostki organizacyjnej) czy – tym bardziej – osobiste i dowolne preferencje kierownika, nie mające wiele wspólnego z interesem przedsiębiorstwa. Nie bez przyczyny współcześnie stale za punkt wyjścia przyjmuje się misję firmy, jej cele strategiczne i strategie rozwojowe. Te z kolei, z natury rzeczy, muszą mieć oparcie w realiach rynku i potrzebach klientów (kontrahentów). Tak więc dobry system ocen to system efektywnie wspierający misję, cele strategiczne i strategie rozwojowe danej organizacji – niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie ma on zastosowanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.