Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Wewnętrzne powiązanie planowania warunkiem sukcesu wdrożenia planu

Trzeba pamiętać, że istotą planowania marketingowego jest nie tylko stworzenie dobrego dokumentu. Planowanie składa się z wewnętrznie powiązanych ze sobą etapów. Brak jednego z nich może spowodować, że cały proces zakończy się niepowodzeniem. Tak jak nie ma dobrych wyników bez właściwego planowania, tak firma nie osiągnie wyznaczonych celów, jeśli brakuje jej umiejętności sprawnej implementacji.

Istota dziatań wdrożeniowych. Najtrudniejszym elementem każdego procesu planowania jest opracowanie systemu jego przełożenia na konkretne działania, które będą podejmowane zarówno w perspektywie strategicznej, jak i operacyjnej (działania krótkookresowe). W podręcznikach marketingu etap wdrażania często bywa ograniczany do analizy struktur organizacyjnych pod kątem możliwości wprowadzenia orientacji marketingowej w firmie. Jest to na pewno ważne zagadnienie, ale w większości wypadków mamy do czynienia z dość stabilnymi schematami organizacyjnymi i najczęściej musimy wdrażać plany w systemie decyzyjnym, który nie ulega zmianie po ich opracowaniu. Co prawda istnieją plany marketingowe szczególnego rodzaju, na przykład przygotowywane w ramach ogólnych programów restrukturyzacji firmy, ale zdarza się to raczej rzadko.

Zarządzanie projektami marketingowymi. W organizacjach działania wdrożeniowe w dziedzinie marketingu mają de facto charakter projektów, na których realizację zapewnia się odpowiedni budżet (plan finansowy) oraz zasoby rzeczowe i ludzkie (między innymi plan produkcji, plan inwestycyjny, plan rozwoju logistyki, plan rozwoju zasobów ludzkich, plan IT). Na ilustracji 8.3 przedstawiono schemat opracowywania działań wdrożeniowych w zakresie marketingu.

Metody kontroli planów marketingowych opracowanych w programie Excel. Wymieniając działania wdrożeniowe, zwróćmy uwagę na wskaźniki kontrolne w ostatniej kolumnie schematu wdrożeniowego. Należy je umieszczać przy każdym opisie celu taktycznego i zadania. Tego rodzaju wskaźniki, ściśle związane z określonym celem, gwarantują ciągły monitoring efektów wdrażania działań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.