Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Zabdaj o swoją Spółka zoo !

Zorganizowanie działalności marketingowej w firmie

W procesie tworzenia form organizacyjnych istotna rola przypada różnym „aktorom”, zwłaszcza zaś kierownictwu przedsiębiorstwa. Wyrazem poglądów przypisujących kierownictwu istotne znaczenie w kształtowaniu organizacji są koncepcje podkreślające pośrednictwo kierownictwa w procesie przekształcania czynników sytuacyjnych w rozwiązania strukturalne. Jest to podejście uzasadnione. Wybór rozwiązań organizacyjnych jest bowiem oparty na percepcji otoczenia i ocenie wpływu poszczególnych czynników dokonywanej przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

Można powiedzieć, że w krańcowym przypadku to, czy działalność marketingowa jest zorganizowana w formalny sposób, zależy od tego, czy kierownictwo przedsiębiorstwa chce tego, czy też nie. Duży wpływ na to ma charakter orientacji działania przedsiębiorstwa. Jeśli jest to orientacja rynkowa, skłania to do wyodrębniania działalności marketingowej w odrębny pion lub dział.

Spotykana często w praktyce niechęć do wyodrębniania marketingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wynika między innymi z trudności skoordynowania poczynań pionu/działu marketingu z poczynaniami pozostałych pionów/ /działów przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie także motywy działania niemarketingowych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa bywają odmienne, a nawet sprzeczne z motywami komórek marketingowych. Nie pozostaje to bez wpływu na powstawanie sytuacji konfliktowych.

Na sposób zorganizowania działalności marketingowej wpływa także rodzaj stosowanych strategii działania przedsiębiorstwa. Często wyznacza się strategii rolę siły równorzędnej, współokreślającej strukturę organizacyjną na równi z wcześniej omówionymi grupami czynników strukturotwórczych. W myśl tego podejścia wyróżnionym rodzajom strategii marketingowych odpowiadają stosowne struktury organizacyjne.

Przystosowanie struktury do strategii nie jest jednak automatyczne ze względu na złożoność tego procesu i różnorodność jego uwarunkowań. Zależność między strukturą a strategią nie jest bowiem jednokierunkowa, lecz wzajemna. Często istniejące struktury organizacyjne są istotnym warunkiem ograniczającym przy formułowaniu strategii działania przedsiębiorstwa20.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.